• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مراسم تشییع جنازه استاد سید جواد رفوگر

7ae46661-28ed-430c-be08-02ace428cf6c 42e74884-dfd4-4e0d-9703-da81b5b27c2e 80a6b9a6-6cd2-468b-be0a-2b2b4196177f 2335b024-5236-4c3c-bf2b-3917c3d227fd 02295556-2635-474a-8067-c9cfad7fdec5 37127460-2e4c-4dd4-9dcd-6e87958dbf5b d6cecb0c-d7b7-47d2-bde3-d09b2474d81d eaece8dc-ff65-49e7-952e-aa8ea97deb65 f4dc25cf-4ee1-4a02-a33a-4c3bcfc93721