• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

برنامه بازاریابی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران

برای نخستین بار در کشور آقای یاشار دسکره ، دکتر عبدالمهدی نصیرزاده و دکترمعصومه حسینی برنامه بازاریابی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران