• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جلسه انجمن ورزش های قدرتی دانشگاه پیام نور

2eedc9e7-43b7-4da2-a94b-2389a0b7ab0e 9ef17fd5-f806-44b1-8e08-300e8406de51 52abd324-e506-4c58-b42d-48cc1db9fe67 56de3d1f-0d76-466a-9f5f-333fada090ca 5684a57c-d5fe-4d37-b467-007d1dcd947d 8437bd99-2ef4-489d-80b5-efed84cc2960 72205018-bb6a-4bc6-a498-4596caac4cd9 b4dafb06-42a9-48af-bcef-bfa64599587d c5daf00a-634a-444a-b170-830071f1572f c81ee9b9-9781-478a-a8f4-b6a698dce0f1 cd880dfb-5558-4f58-8977-c728eca2995b dc669d9c-69d8-45a1-a88e-eab6879d88ed e0add3a4-158b-4a99-80f9-b2ae2972e411 eb97324d-87aa-4bb4-b4c2-f7fbd18ac6bd f558f8e5-507a-4ea4-9e4d-f73ce6fe52cc ff11ba00-f9e4-422c-bd5b-89fd67446942