• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حضور دکتر عبدالمهدی نصیرزاده در جام همدلی وامید در بوشهر

photo_2016-03-07_17-06-35 photo_2016-03-07_17-07-15 photo_2016-03-07_17-07-22 photo_2016-03-07_17-07-28 photo_2016-03-07_17-07-34 photo_2016-03-07_17-07-39 photo_2016-03-07_17-07-44 photo_2016-03-07_17-07-49 photo_2016-03-07_17-07-54 photo_2016-03-07_17-08-00 photo_2016-03-07_17-08-05 photo_2016-03-07_17-08-09 photo_2016-03-07_17-08-13