• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حضور دکتر عبدالمهدی نصیرزاده ودکتر مریم وطن دوست در روز انتخابات

photo_2016-02-28_13-04-54 photo_2016-02-28_13-05-07 photo_2016-02-28_13-05-13 photo_2016-02-28_13-05-19 photo_2016-02-28_13-05-22 photo_2016-02-28_13-05-26 photo_2016-02-28_13-05-40 photo_2016-02-28_13-05-54 photo_2016-02-28_13-06-01 photo_2016-02-28_13-06-08 photo_2016-02-28_13-06-17 photo_2016-02-28_13-06-25 photo_2016-02-28_13-06-31 photo_2016-02-28_13-06-36 photo_2016-02-28_13-06-42 photo_2016-02-28_13-06-48