• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حضور دکتر علی مطهری درنشست صمیمی با ورزشکاران وپیشکسوتان

photo_2016-03-01_17-08-09 photo_2016-03-01_17-08-25 photo_2016-03-01_17-08-29 photo_2016-03-01_17-08-32 photo_2016-03-01_17-08-35 photo_2016-03-01_17-08-38 photo_2016-03-01_17-08-41 photo_2016-03-01_17-08-44 photo_2016-03-01_17-08-46