• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دیدار با دکتر سید هاشم بطحائی طباطبایی نماینده مجلس خبرگان

photo_2016-03-06_00-46-28 photo_2016-03-06_00-46-35 photo_2016-03-06_00-46-38 photo_2016-03-06_00-46-41 photo_2016-03-06_00-46-44 photo_2016-03-06_00-46-47 photo_2016-03-06_00-46-53 photo_2016-03-06_00-47-00 photo_2016-03-06_00-47-10 photo_2016-03-06_00-47-27