• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

رونمایی از کتاب فرهنگی سال دانشگاه پیام نور

Copy (2) of DSC00784 Copy of Copy of Copy of DSC00720 Copy of Copy of Copy of DSC00751 Copy of Copy of DSC00784 Copy of DSC00883 Copy of DSC00883_1 DSC00869 DSC00883 DSC00885 DSC00886 DSC00888 DSC00894