• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مراسم افتتاحیه باشگاه ارسلان

photo_2016-03-10_11-50-52 photo_2016-03-10_11-51-00 photo_2016-03-10_11-51-03 photo_2016-03-10_11-51-05 photo_2016-03-10_11-51-08 photo_2016-03-10_11-51-11 photo_2016-03-10_11-51-13 photo_2016-03-10_11-51-16 photo_2016-03-10_11-51-19 photo_2016-03-10_11-51-22 photo_2016-03-10_11-51-31 photo_2016-03-10_11-51-37 photo_2016-03-10_11-51-41 photo_2016-03-10_11-51-45