• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

ناهنجاریهای اندام فوقانی

ناهنجاریهای اندام فوقانی شامل  کج گردنی : انحرافات و دفورمیتی چرخشی ستون فقرات گردنی

سربه جلو :معمولی ترین انحراف ناحیه گردنی میباشد  که شکاف لاله گوش و زایده آخرمی در یک راستا نیستند ،

صاف شدن گردن: کاهش گودی گردن و افزایش ارتفاع ناحیه ی گردن است ،

شانه های نابرابر : شانه های فرد حالت طبیعی ندارد و تحت تاثیر عوامل مختلف دچار افتادگی میشود

صافی قسمت فوقانی پشت: کاهش قوس پشتی و پایین افتادگی استخوان کتف و ترقوه میباشد

،ناهنجاری پشت تابدار: در افراد نوجوان و بلند قد و مخصوصا دختران نوجوان شایع است که عضلات شکم شل شده و دراز میشوند و سر اغلب تمایل به کج شدن به طرفین دارد،

کمرگود:افزایش گودی کمر به طوری که زاویه ان از حد طبیعی بیشتر باشد در این حالت زاویه کمر خاجی افزایش یافته و لگن چرخش قدامی دارد

پشت کج: مهره ها به سمت تقعر و بدنه مهره ها به سمت تحدب چرخش  پیدا میکنند،

دست چنبری: در اثر نبود قسمتی یا تمام استخوان زند اعلی به وجود می اید و نسبتا نادر است ممکن است به صورت یک طرفه باشد یا دو طرفه،،انگشتان چسبیده ، انگشت اضافی، انگشت چکشی، انگشت ماشه ای،،،، جز ناهنجاری های اندام فوقانی میباشند،