• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

نشست صمیمی با کاندیدای تهران جناب آقای دکتر حضرتی

photo_2016-03-06_00-51-27 photo_2016-03-06_00-51-34 photo_2016-03-06_00-51-37 photo_2016-03-06_00-51-40 photo_2016-03-06_00-51-44