• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اعزام تیم شطرنج دانشگاه پیام نور به مسابقات قهرمانى دانشجویان جهان

ً اعزام تیم شطرنج دانشگاه پیام نور به مسابقات قهرمانى دانشجویان جهان
مدیرکل تربیت بدنى دانشگاه پیام نور ازاعزام تیم شطرنج دختران وپسران دانشگاه پیام نوربه مسابقات قهرمانى شطرنج دانشجویان جهان خبرداد وى افزود این دوره ازمسابقات به میزبانى کشورامارات از٢١فروردین لغایت ٢٨فروردین برگزارمیگردد. دکترعبدالمهدى نصیرزاده درادامه ضمن تشکرازهمکارى مسولین دانشگاه ومسولین فدراسیون ورزشهاى دانشگاهى دراعزام تیم عنوان نمودند درصورت خواست خدا امیدواریم بتوانیم که یکى ازسکوهاى جهانى راکسب نماییم اسامى تیم اعزامى:
١-صدیقه چمن پیرا
٢-غزل حکیمى
٣-هانیه خلجى
۴-اتوسا پورکاشیان
۵-میتراحجازى پور
۶-على فقیرنواز
٧-امیررضاپوررمضانعلى
٨-پوریادرینى
٩-نیماجوانبخت
١٠-احسان قائم مقامى
١١-محمدتقى ابراهیم زاده
١٢-محمدبخردى سرپرست تیم دکتر عبدالمهدی نصیرزاده