• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

انتصاب علی بابایان به ریاست انجمن کشتی دانشگاه های پیام نور

انتصاب علی بابایان به سمت ریاست انجمن کشتی دانشگاه های پیام نور توسط دکتر عبدالمهدی نصیرزاده

photo_2016-04-02_23-59-24