• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

انتصاب علی بابایان به ریاست انجمن کشتی دانشگاه های پیام نور

انتصاب علی بابایان به سمت ریاست انجمن کشتی دانشگاه های پیام نور توسط دکتر عبدالمهدی نصیرزاده

photo_2016-04-02_23-59-24