• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

اولین ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی

اولین ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی

1927191_658729847516551_1117428742_n