• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر نصیرزاده از دانشگاه شارجه

photo_2016-04-14_15-22-15 photo_2016-04-14_15-22-55 photo_2016-04-14_15-22-46 photo_2016-04-14_15-22-40 photo_2016-04-14_15-22-34 photo_2016-04-14_15-22-15