• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

بازدید صمیمی نوروزی دکتر رستمی واعضای هیات ریسه دانشگاه پیام نور

بازدید صمیمی نوروزی  دکتر رستمی واعضای هیات ریسه دانشگاه پیام نور با کارکنان اداره کل تربیت بدنی دانشگاه

photo_2016-04-03_00-01-31 photo_2016-04-03_00-01-42 photo_2016-04-03_00-01-46 photo_2016-04-03_00-01-49 photo_2016-04-03_00-01-52