• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید صمیمی نوروزی دکتر رستمی واعضای هیات ریسه دانشگاه پیام نور

بازدید صمیمی نوروزی  دکتر رستمی واعضای هیات ریسه دانشگاه پیام نور با کارکنان اداره کل تربیت بدنی دانشگاه

photo_2016-04-03_00-01-31 photo_2016-04-03_00-01-42 photo_2016-04-03_00-01-46 photo_2016-04-03_00-01-49 photo_2016-04-03_00-01-52