• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

برنامه چهاردهمین دوره مسابقات شطرنج دانشجویان جهان

برنامه چهاردهمین دوره مسابقات شطرنج دانشجویان جهان

photo_2016-04-09_14-24-17 - Copy