• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

تقدیر ریاست فدراسیون کاراته از دکتر نصیرزاده

تقدیر ریاست فدراسیون کاراته از دکتر عبدالمهدی نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

 

photo_2016-04-06_12-44-47

 

photo_2016-04-06_12-48-08