• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

خاصیت باورنکردنی سماق

خوردن سماق تازه باعث مسمومیت می شود. بنابراین فقط باید خشک آن را مصرف نمود.
هربلور سماق دارای سی هزار اتم است که هر اتم باعث ساخت گلبول قرمز خونی می شود. رنگ قرمز سوخته سماق از وجود دازیتنینوزن است که باعث از بین بردن هر نوع سلول سرطانی می شود.
مصرف سماق با غذا باعث جلوگیری از جذب چربی ها می شود. سماق باعث رفع آلزامیر به دلیل وجود اندوسیتوز در آن است.