• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دبیر کل انجمن کبدی دانشگاه پیام نور

طی حکمی دکتر عبدالمهدی نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه  محمد پزنده به عنوان دبیر کل انجمن کبدی دانشگاه پیام نور منصوب کرد

 

photo_2016-04-09_14-01-48 photo_2016-04-09_14-01-58 photo_2016-04-09_14-02-03