• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

دبیر کل انجمن کبدی دانشگاه پیام نور

طی حکمی دکتر عبدالمهدی نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه  محمد پزنده به عنوان دبیر کل انجمن کبدی دانشگاه پیام نور منصوب کرد

 

photo_2016-04-09_14-01-48 photo_2016-04-09_14-01-58 photo_2016-04-09_14-02-03