• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

سال نو بر شماوخانواده محترم مبارک باد.

پیشکش میکنم عشق ورفاقت ومهربانی رابه همه کسانی که از دل شکستن بیزارند ودرتمنای آنند که دلی را به دست آورند، آنان که میخواهند در زندگی پل باشند نه دیوار، آنان که همیشه یکرنگ هستند نه هزار رنگ، آنان که درسختیها یارونگرانت هستند نه بی خیالت، آنان که با خود رحمت می آورند نه زحمت، پس روز وروزگارتان سرشار و آکنده از عشق ورفاقت و مهربانی باد.
سال نو بر شماوخانواده محترم مبارک باد.

ارادتمند همیشگی شما عبدالمهدی نصیرزاده  ، مریم وطن دوست

f3a68b0f-20b8-4d5b-8124-f30898d153b8