• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

پذیرفته شدگان ماساژ ورزشی دانشگاه پیام نور

برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان فایل های پیوست را دانلود کنید.

 

نتایج ماساژ دانشگاه پیام نور (۱)