• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کلاس مربیگری درجه ۳ فدراسیون سه گانه

1b04f610-18fa-4bef-af35-cd536edc72db 8777e816-fb29-47f6-87ec-a3e93693ffb1 bd9bcf4f-6fab-4346-8b7d-7ac20d9b0156