• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویریمسابقات قهرمانی شطرنج دانشجویان جهان ۲

photo_2016-04-11_12-29-59 photo_2016-04-11_12-30-14 photo_2016-04-11_12-30-17 photo_2016-04-11_12-30-19 photo_2016-04-11_12-30-22 photo_2016-04-11_12-30-28 photo_2016-04-11_12-33-41 photo_2016-04-11_12-33-45 photo_2016-04-11_12-33-49