• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان

گزارش تصویری از دور اول مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان امارات

photo_2016-04-10_15-16-01 photo_2016-04-10_15-16-09 photo_2016-04-10_15-16-13 photo_2016-04-10_15-16-16 photo_2016-04-10_15-16-20 photo_2016-04-10_15-16-23 photo_2016-04-10_15-16-43 photo_2016-04-10_15-16-55 photo_2016-04-10_15-16-59 photo_2016-04-10_15-17-02 photo_2016-04-10_15-17-10 photo_2016-04-10_15-17-19

photo_2016-04-10_14-19-19 photo_2016-04-10_14-19-25 photo_2016-04-10_14-19-12 photo_2016-04-10_14-18-54 photo_2016-04-10_14-18-46 photo_2016-04-10_14-18-36 photo_2016-04-10_14-18-42 photo_2016-04-10_14-18-29 photo_2016-04-10_14-18-17 photo_2016-04-10_14-17-43 photo_2016-04-10_14-18-00 photo_2016-04-10_14-18-06 photo_2016-04-10_14-18-12