• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری چهارمین همایش ملی تجلیل ازمدیران برترسال ورزش ایران

گزارش تصویری چهارمین همایش ملی تجلیل ازمدیران برترسال ورزش ایران یادواره سرلشک شهیددکترحسن تهرانی مقدم/تهران ۲۱فرو دین هتل آکادمی ملی المپیک

 

photo_2016-04-17_20-41-41 photo_2016-04-17_20-42-03 photo_2016-04-17_20-42-08 photo_2016-04-17_20-42-12 photo_2016-04-17_20-42-15 photo_2016-04-17_20-42-18 photo_2016-04-17_20-42-23 photo_2016-04-17_20-42-26 photo_2016-04-17_20-42-29 photo_2016-04-17_20-42-32 photo_2016-04-17_20-42-36 photo_2016-04-17_20-42-39 photo_2016-04-17_20-42-42 photo_2016-04-17_20-42-45 photo_2016-04-17_20-42-48 photo_2016-04-17_20-42-51 photo_2016-04-17_20-42-54 photo_2016-04-17_20-42-57