• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

آزمون کارشناس رسمی دادگستری در امور ورزشی

photo_2016-05-18_16-32-25