• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازدید دکتر عبدالمهدی نصیرزاده از باشگاه انعطاف

photo_2016-04-26_13-18-10 photo_2016-04-26_13-18-19 photo_2016-04-26_13-18-23 photo_2016-04-26_13-18-43 photo_2016-04-26_13-18-46 photo_2016-04-26_13-18-49 photo_2016-04-26_13-18-54 photo_2016-04-26_13-18-57 photo_2016-04-26_13-19-00 photo_2016-04-26_13-19-04 photo_2016-04-26_13-19-09 photo_2016-04-26_13-19-12 photo_2016-04-26_13-19-14 photo_2016-04-26_13-19-17 photo_2016-04-26_13-19-21 photo_2016-04-26_13-19-23 photo_2016-04-26_13-19-26 photo_2016-04-26_13-19-30 photo_2016-04-26_13-19-33 photo_2016-04-26_13-19-49