• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

انتخاب مجید فغانی به سمت ریاست کمیته قویترین دانشگاههای پیام نور

انتخاب مجید فغانی به سمت ریاست کمیته قویترین دانشگاههای پیام نور کشور ،طی حکمی از سوی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

 

photo_2016-04-20_13-05-06