• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

انتصاب دکتر پیمان خسروی به سمت ریاست انجمن پزشکی ورزشی

طی حکمی از سوی دکتر عبدالمهدی نصیرزاده دکتر پیمان خسروی به مدت دوسال به سمت ریاست انجمن پزشکی ورزشی دانشگاه پیام نور منصوب گردید

 

photo_2016-05-09_12-05-32۰