• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

انتصاب سرکار خانم مریم فراهانی

انتصاب سرکار خانم مریم فراهانی به عنوان ریس انجمن والیبال بانوان دانشگاه پیام نور تهران جنوب

photo_2016-04-26_13-15-27