• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

برنامه زمانبندی دوره تخصصی خبرنگاری ورزشی

برنامه زمانبندی دوره تخصصی خبرنگاری ورزشی
۷-۵ خرداد ماه ۱۳۹۵- دانشگاه پیام نور
سخنران چهارشنبه ۵/۳/۹۵ زمان
پذیرش و ثبت نام ۹-۸
دکتر رضا شجیع جامعه شناسی خبرنگاری ۳۰/۱۰-۹
دکتر رضا شجیع روابط عمومی و فناوری های نوین در ورزش و رسانه ۱۲-۴۵/۱۰
نماز و ناهار ۱۴-۱۲
استاد افشین شیروانی اجرا و خلاقیت در برنامه های ورزشی ۱۶-۱۴
استاد جواد خیابانی ژورنالیسم تلویزیونی ۱۸-۱۶

سخنران پنجشنبه ۶/۳/۹۵ زمان
پذیرش و ثبت نام ۹-۸
دکتر محمد علی قره نقش رسانه ها در همگانی شدن ورزش ۳۰/۱۰-۹
دکتر حمید قاسمی خبر نویسی ۱۲-۴۵/۱۰
نماز و ناهار ۱۴-۱۲
استاد خسرو والی زاده ژورنالیسم رادیویی ۱۶-۱۴
استاد مهرزاد ارشادی تهیه و تولید برنامه های ورزشی از تلویزیون ۱۸-۱۶

سخنران جمعه ۷/۳/۱۳۹۵ زمان
پذیرش و ثبت نام ۹-۸
دکتر حمید قاسمی ژورنالیسم مطبوعاتی ۳۰/۱۰-۹
دکتر حمید قاسمی اصول و مبانی خبرنویسی ۱۲-۴۵/۱۰
نماز و ناهار ۱۴-۱۲
دکتر عبدالمهدی نصیرزاده بازاریابی رسانه ۱۶-۱۴
استاد محمد حق شناس- اختتامیه اصول و مبانی مجری گری