• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

هدا کتاب اصول ومبانی مربیگری پرورش اندام به دکتر محمد پورکیانی

اهدا کتاب اصول ومبانی مربیگری پرورش اندام به دکتر محمد پورکیانی مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم وتحقیقات وفناوری

photo_2016-05-18_17-09-10