• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

کلاس بدنسازی ورزش های رزمی تهران

422119954_132120_8180829824972741683photo_2016-05-14_11-39-40 photo_2016-05-14_11-40-04 photo_2016-05-14_11-40-09 photo_2016-05-14_11-40-14 photo_2016-05-14_11-40-20