• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

بازگشت غرور آفرین تیم شطرنج دانشگاه پیام نور

IMG_0056 IMG_0065 IMG_0068 IMG_0076 IMG_0078