• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

برگزار اولین دوره مسابقات پرس سینه دانشگاه های کشور

photo_2016-05-28_16-30-23 photo_2016-05-28_16-30-47 photo_2016-05-28_16-30-50 photo_2016-05-28_16-30-52 photo_2016-05-28_16-30-55 photo_2016-05-28_16-30-58 photo_2016-05-28_16-31-01 photo_2016-05-28_16-31-03 photo_2016-05-28_16-31-06 photo_2016-05-28_16-31-12