• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

ثبت نام خبرنگاری ورزشی شروع شد

ثبت نام خبرنگاری ورزشی شروع شد ۰۹۱۹۹۸۳۹۷۰۸

 

photo_2016-06-20_16-28-00