• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جلسه شورای تخصصی گروه تربیت بدنی دانشگاه

گزارش تصویری جلسه شورای تخصصی گروه تربیت بدنی دانشگاه

 

photo_2016-06-20_16-01-51 photo_2016-06-20_16-01-58 photo_2016-06-20_16-02-01 photo_2016-06-20_16-02-05 photo_2016-06-20_16-02-08 photo_2016-06-20_16-02-10 photo_2016-06-20_16-02-12