• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

جلسه مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

جلسه  مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با ریاست انجمن بسکتبال جناب آقای جلیلی و سرکار خانم الهه رمضانی ریس انجمن اسکواش  امروز بعد از ظهر در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگذار گردید در این دیدار بر رشد وتوسعه این دو رشته پر طرفدار دانشگاهی برگذار گردید ومقرر شدهرچه سریعتر این دو انجمن نسبت به راه اندازی انجمن های استانی اقدام نمایند از دیگر مصوبات جلسه مقررگردید که تقویم ورزشی فدراسیون های مربوطه تهیه وتا حدامکان درجهت صرفه جویی در امورات پیام نور همسو با برنامه های فدراسیون گام برداشته شود