• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

حمایت متخصصان تربیت بدنی از وزیر ورزش و جوانان

گردهمایی متخصصان تربیت بدنی در حمایت از وزیر ورزش و جوانان ، دولت با انتخاب این افراد ، نشان تدبیر وامید را در ورزش احیا کرد / نقد منصفانه را قبول داریم نه تخریب عامدانه