• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دبیر شورای راهبردی ورزش دانشگاه های پیام نور

طی حکمی از سوی دکتر رستمی ریاست دانشگاه پیام نور دکتر عبدالمهدی نصیرراده به مدت دو سال به سمت دبیر شورای راهبردی ورزش دانشگاه های پیام نور کشور منصوب گردیدند

 

photo_2016-06-15_17-58-41