• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

ریاست انجمن بسکتبال بانوان دانشگاه پیام نور شهر ری

طی حکمی از سوی مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور عبدالمهدی نصیرزاده سرکار خانم زهره خدادادی به سمت ریاست انجمن بسکتبال بانوان دانشگاه پیام نور شهر ری منصوب گردید سرکار خانم خدادی دانشجوی دکتری تربیت بدنی وعلوم ورزشی می باشد اداره کل تربیت بدنی برای ایشان دراین مسولیت آرزوی توفیق را دارد

photo_2016-06-09_14-28-43