• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

سمینار تخصصی استراتژی های تمرین وتغذیه در ورزشکاران

گزارش تصویری از اولین سمینار تخصصی استراتژی های  تمرین وتغذیه در ورزشکاران

 

photo_2016-06-19_01-05-55 photo_2016-06-19_01-06-05 photo_2016-06-19_01-06-08 photo_2016-06-19_01-06-10