• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی پیام نور

قابل توجه متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی پیام نور
منابع دروس نوبت ۱۷ فراگیر پیام نور در رشته های گرایش مدیریت ورزشی در جلسه یکشنبه ۱۸/۳/۹۵ شورای تخصص تربیت بدنی دانشگاه مطرح و به شرح فایل پیوست تصویب گردد.

 

    دانلود