• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

قهرمانی تیم تیراندازی بانوان دانشگاه پیام نور

photo_2016-05-21_02-28-15 photo_2016-05-21_02-28-25 photo_2016-05-21_02-28-30 photo_2016-05-21_02-28-35 photo_2016-05-21_02-28-39