• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

مدیرکل تربیت بدنی خبر داد

مدیرکل تربیت بدنی ازسهمیه کسب شده دانشگاه پیام نوردرسیزدهمین المپیاددانشجویی خبرداد
دکترعبدالمهدی نصیرزاده درگفتگو بایوپنا:عنوان داشت که سیزدهمین المپیاددانشجویان دختردانشگاههاوموسسات آموزش عالی کشورازتاریخ۲۷تیرلغایت۵مردادماه به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزارخواهدشد که باتوجه به اعلام اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم تیم های بدمینتون (پیام نورتهران)،تنیس روی میز.(پیام نور فارس)،دو ومیدانی(پیام نورمشهد)موفق به کسب سهمیه دراین رویداد ورزشی گردیده اند
نصیرزاده درادامه عنوان داشت که مسابقات دربخش آقایانازتاریخ۱۰مردادلغایت ۱۹مردادماه به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهدبرگزارخواهدشدکه باعنایت به اعلام اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم تیم های بدمینتون(پیام نورزنجان)تنیس روی میز(پیام نور اصفهان)کشتی آزاد(پیام نورتهران)وکشتی فرنگی(پیام نورخوزستان)،دو ومیدانی(پیام نور کرمانشاه)،شنا(پیام نور اصفهان)موفق به کسب سهمیه دراین المپیاد گردیده اند.
دبیرشورای ورزشی دانشگاه درپایان به این سوال که آیاامکان کسب سهمیه بیشتروجود داردافزود :درحال رایزنی بامسولین وزارت علوم هستیم امیدواریم که بتوانیم دررشته های فوتسال آقایان وبانوان وهندبال خواهران و بسکتبال آقایان سهمیه ایی کسب نماییم