• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

معارفه و اعطای حکم جناب اقای علیرضا شنبه زاده

photo_2016-05-22_21-58-27