• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

ولین سمینار علمی و تخصصی فیتنس و تناسب اندام

photo_2016-06-05_01-59-40