• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزشی پژوهشی

آیین نامه ارتقای مرتبه  اعضای هیات علمی موسسه های آموزشی پژوهشی

 

دانلود آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزشی پژوهشی