• پهلوان امين مردم و جامعه است؛ پهلوان و جوانمرد، دشمن ظالم و ياور مظلوم است.

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده – Dr Abdolmahdi Nasirzadeh

رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

اثرات تصویب سازمان نظام ورزشی کشور

اثرات تصویب سازمان نظام ورزشی کشور

دکتر محمد علی قره

دانشیار و رییس دانشگاه پیام نور استان قم

خبرگزاری برنا: اقدام دکتر گودرزى وزیر ورزش در تدوین و تصویب سازمان نظام ورزشى کشور ، موجب اثرات ارزشمندى در زندگى دستاندر کاران و ارتقاء ورزش ایران را بر اساس دلایل ذیل فراهم خواهد آورد :

١- ارتقاء شخصیت حرفه اى متخصصین امر ورزش مى شود.

٢- نگاه دولت و مجلس بر ورزش و مدیران و کلیه دستاندرکاران امر ورزش ، سیستمى خواهد شد.

٣- بر اساس شاخص ها ، جایگاه هر خادم ورزشى در ایران تعیین مى شود.

۴- اولویت در معیار ارزشیابى مدیران ورزشى ایران حسب قانون ، رشد و گسترش ورزش هاى همگانى و تعداد افراد تحت پوشش ورزشى مدیران خواهد شد.

۵- تصمیم گیرى مدیران ورزش در ایران : از سلیقه اى و جزیره اى بطرف انسجام ، علمى و سیستمى گرایش پیدا مى کند.

۶- فشار مجلس و سایر افراد با نفوذ ، در انتخاب مدیران بر وزیر ورزش کاهش پیدا مى کند.

٧- تخصص علمى ، تعهد دینى و تجربه اجرائى : جاى روابط را در انتخاب مدیران ورزش ، خواهد گرفت.

٨- معیار ارزیابى مدیران و مربیان ورزش کشور ، اصلاح مى شود.

٩- تفکر سیستمى حاکم بر نظام ارزیابى دستاندرکاران امر ورزش کشور ، بر نگرش و خط مشى رسانه هاى ورزشى کشور حاکم خواهد شد.

١٠- جانشین پرورى ، نخبه سالارى و امید به ارتقاء مقام در تمام دستاندرکاران امر ورزش ابران ، نهادینه خواهد شد.